W Perzowie powstanie Centrum Usług Wspólnych

25 lipca 2019 r. odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Perzów, w trakcie której radni zadecydowali o utworzeniu nowej jednostki organizacyjnej Gminy – Centrum Usług Wspólnych w Perzowie oraz nadali jej statut.
Utworzenie CUW w Perzowie związane jest z zamiarem powierzenia nowo tworzonej instytucji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Perzów zaliczanych do sektora finansów publicznych. CUW obsługiwać będzie Zespół Szkół w Perzowie, Zespół Szkół w Trębaczowie, Żłobek Gminny w Perzowie, Dzienny Dom Seniora w Domasłowie.
,,Celem wprowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Perzów jest poprawa warunków pracy pracowników i jakości oraz stabilności obsługi przez zapewnienie jednolitych procedur i standardów działania. Powierzenie zadań umożliwi bardziej sprawną i skoordynowaną obsługę jednostek obsługiwanych dotąd przez poszczególnych zatrudnionych w nich pracowników” – tłumaczy Wójt Gminy Perzów Danuta Froń. CUW zacznie funkcjonować od 1 września 2019 r.
W trakcie sesji radni wprowadzili również zmiany w budżecie gminy na 2019 r. ustalając łączną kwotę dochodów budżetowych na 2019 rok w wysokości 22600423,29 zł oraz łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 23650312,61 zł.  W ramach wprowadzanych zmian przyjęto dotację z Województwa Wielkopolskiego przyznaną w konkursie ,,Pięknieje Wielkopolska Wieś”, na realizację inwestycji w Domasłowie i Kozie Wielkiej, a także środki za zrealizowane przez gminę zadanie o nazwie ,,Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów”.  W wydatkach zabezpieczono środki na funkcjonowanie CUW oraz zabezpieczono środki na dotację celową dla Powiatu Kępińskiego na budowę stacji meteorologicznej.
Ponadto podjęto uchwałę w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr II/6/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Perzów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiegoz 2018 r. poz 9825

 

VIII Sesja3

 

 

Podpisanie umowy na realizację zadań w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

17 lipca w Urzędzie Gminy w Kępnie, miało miejsce uroczyste podpisanie umów  na dofinansowanie projektów samorządów gminnych powiatu kępińskiego w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”
Umowy z Wójtem Gminy Perzów Danutą Froń, w imieniu Województwa Wielkopolskiego podpisywał wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski.
- Konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś” cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. W ramach jego 9. edycji wpłynęło ponad 280 wniosków, a 125 otrzymuje dofinansowanie. Mówię o tym, abyście mieli Państwo świadomość, że nie jest tak łatwo w tym konkursie te środki pozyskać, ale cieszę się, że 8 wzniosów jest z terenu powiatu kępińskiego i bardzo serdecznie państwu gratuluję – powiedział wicemarszałek K. Grabowski. - W porównaniu do innych gmin, w których podpisywaliśmy umowy, to są to może mniejsze środki, ale wiem, że mają one wielkie znaczenie w małych miejscowościach, gdzie chcecie Państwo, jako samorządowcy, dokonać zmian. Myślę, że to bardzo cenne inicjatywy, więc bardzo serdecznie gratuluję
Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o oddolnie wypracowane sołeckie strategie odnowy wsi. Gmina Perzów pozyskała dofinansowanie na realizację dwóch projektów: „Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Koza Wielka” - 17.133,00 zł oraz „Zagospodarowanie stawu na działce 79/4 w sołectwie Domasłów”- 20 000,00 zł.

                   Projekt współfinansowanyprzez samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

umowy 1 A

 

 DSCN9502 A

 

Logo20Wielkopolska20Odnowa20Wsi                                 Samorząd20Województwa20Wielkopolskiego

 

 

 

 

 

 

Czyste powietrze

 

11 lipca 2019 r. Wójt Gminy Perzów Danuta Froń podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie wsparcia działań w realizacji Programu „Czyste Powietrze” na obszarze Gminy Perzów.
Pomoc gmin w realizacji programu jest dobrowolna i gmina nie otrzymuje żadnych środków finansowych na te działania. Natomiast z uwagi, że program ma istotny wpływ dla środowiska i zdrowia mieszkańców, Wójt podjęła decyzję o wsparciu działań w tym zakresie.  
Celem Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Pomoc Gminy polegać ma przede wszystkim na wsparciu mieszkańca w wypełnieniu wniosków pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie, jak również ich ocena. Po stronie WFOŚiGW będzie rozpatrywanie wniosków i udzielanie dofinansowania. W piątek 12 lipca br. odbyło się szkolenie dla pracowników gmin zaangażowanych w proces obsługi beneficjentów Programu „Czyste powietrze”. Zainteresowanych mieszkańców zapraszamy do Urzędu Gminy w Perzowie.

Podpisanie porozumienia 1a

Gmina Perzów jedną z najbogatszych w Polsce

 


Ranking dochodów JST 2018 przeprowadzony przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” - dwutygodnik w całości poświęcony samorządom stawia Gminę Perzów na wysokim 54 miejscu w Polsce spośród 1548 gmin w Polsce i 2 miejscu w powiecie kępińskim w obszarze zamożności.

Zgodnie z przeprowadzona przez Pismo metodą rankingu pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Uwzględnione zostały tylko dochody własne i otrzymane subwencje.  Wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęto składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany w środowiskach samorządowych podatek janosikowy. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, by porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej). Skorygowane w ten sposób dochody podzielono przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej.  

   54 miejsce na 1548 gmin w Polsce może każdego włodarza gminy tylko cieszyć i mobilizować do działania. Staramy się te środki spożytkować racjonalnie i jak najlepiej, bo potrzeby w gminie są duże związane z oświatą, struktura drogową, wodociągową i kanalizacją. Wszystkie działania wymagają czasu ale najważniejszy jest fakt, że gmina rozwija się i myślę, że mieszkańcom na terenie gminy Perzów żyje się coraz lepiej i nowocześniej – powiedziała Wójt gminy Perzów Danuta Froń.

 

Pięknieje Wielkopolska Wieś – dofinansowanie w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

Gmina Perzów znalazła się na liście wniosków, które uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego otrzymają pomoc finansową w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Celem konkursu jest wsparcie niewielkich projektów służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi. Do IX konkursu złożono 283 projekty spośród których pozytywnie oceniono 2 projekty na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kozie Wielkiej i w Domasłowie. W Kozie Wielkiej powstanie nowy plac zabaw, w Domasłowie zagospodarowany zostanie staw, zamontowane zostaną dodatkowe elementy rekreacyjne. Łączna wartość pomocy finansowej jaką przekaże Województwo Wielkopolskie gminie Perzów na realizacje obu zadań wynosi 37 133,00zł

loga LOGO