Rozpoczęcie roku szkolnego w ZS w Trębaczowie

02.09.2019r. w Zespole Szkół w Trębaczowie odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pod wezwaniem NMP
w Trębaczowie.
Następnie uczniowie, nauczyciele i rodzice zgromadzili się w hali sportowej. Tam Dyrektor Artur Tokarz powitał wszystkich zebranych, przedstawił wychowawców klas oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Zapoznał też rodziców i uczniów z nowym harmonogramem dowozów i odwozów ze szkoły, a także z godzinami pracy świetlicy szkolnej.
Na zakończenie głos zabrała Pani Wójt Gminy Perzów, która życzyła wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom wytrwałości w dążeniu do celów oraz wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.
Po części oficjalnej uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.
 
                                                                                                                                                                                                                                Dorota Więckowska

                                                 ZS w Tr 2 

ZS w Tr 1

   

Seniorzy z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie zdobędą kompetencje cyfrowe

Projekt Cyfrowa Wielkopolska skierowany jest do osób w wieku 65 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, posiadających niskie kompetencje cyfrowe, niewielkie doświadczenie lub brak doświadczeń w zakresie kompetencji online i obsługi urządzeń teleinformatycznych. W projekcie realizowanym we współpracy z Fundacja Partycypacji Społecznej udział wezmą seniorki z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie. Kurs obejmuje 90 godzin szkoleń praktycznych obsługi komputera, telefonu, internetu i 24 godziny tzw. animacji- praktycznych zajęć, podczas których Seniorzy wykorzystują zdobytą wiedzę na kursie, w praktyce, na tabletach.

indeks

Rozpoczecie roku szkolnego w ZS w Perzowie

2 września 2019 r. w Zespole Szkół w Perzowie już od rana można było zobaczyć uśmiechnięte i opalone twarze uczniów, którzy po wakacjach licznie przybyli wraz z rodzicami i opiekunami powitać rok szkolny 2019/2020. Po inaugurującej nowy rok szkolny Mszy Świętej w kościele parafialnym w Turkowach, wszyscy zgromadzili się w holu szkoły, gdzie zostali powitani przez Panią Barbarę Maras - Dyrektora Zespołu Szkół w Perzowie.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego Pani dyrektor nawiązała do obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, a następnie powitała zaproszonych gości: Wójta Gminy Perzów - Panią Danutę Froń, inspektora do spraw oświaty – Panią Dominikę Drapiewską, a także nowo powołanego Wicedyrektora Zespołu Szkół w Perzowie – Pana Leszka Urbańskiego, który będzie sprawował tę funkcję. Szczególnie serdecznie zostały przyjęte dzieci z klasy I, które dopiero zaczynają swoją przygodę z nauką. Niespodzianką dla najmłodszych uczniów jest nowa świetlica szkolna, w której będą mogli odpocząć po lekcjach albo miło spędzić poranek w oczekiwaniu na zajęcia lekcyjne.
Dyrektor szkoły przedstawiła wychowawców poszczególnych klas, podała ofertę zajęć dodatkowych, a także przekazała najważniejsze sprawy organizacyjne i techniczne. Następnie zaprosiła na spotkanie z wychowawcami do klas, gdzie uczniowie otrzymali plany lekcji i pakiety podręczników.
Pani wójt Danuta Froń życzyła dyrektorom udanej współpracy, a wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom miłej i owocnej pracy w nowym roku szkolnym.

                                                                                                                                                                                                                                  Małgorzata Poślod

 

ZS W PERZOWIE  ZS w PErzowie 2

    

PRZEBUDOWY I MODERNIZACJE DRÓG GMINNYCH W 2019 ROKU

Gmina Perzów realizuje kolejne inwestycje w ramach budowy i modernizacji dróg gminnych zaplanowanych w 2019 roku. Trwa przebudowa drogi gminnej w miejscowości Perzów dz. nr ew. 34, 433/4, 432, 433/6, 434,1, 164, 165/1. Zakres prac obejmuje rozebranie istniejącej nawierzchni drogi wraz z podbudową, rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdów z betonowych płyt chodnikowych oraz z betonowej kostki brukowej, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych drogi oraz nawierzchni bitumicznej, wykonanie obustronnego ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki brukowej szer. 30 cm., wykonanie nawierzchni z chodnika i zjazdów do posesji z betonowej kostki brukowej, wyminę istniejących wpustów kanalizacji deszczowej, wykonanie dodatkowych wpustów kanalizacji deszczowej oraz przykanalików z rur PEHD o średnicy Ø200mm i podłączenie ich do istniejących studni. Przewidywany termin zakończenia prac to 30.09.2019 r. a koszt tej inwestycji to 496.658,44 zł.
W sierpniu podpisana również została umowa z Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Perzów, Trębaczów i Koza Wielka. W ramach tej umowy łącznie zostanie wykonanych 957 mb dróg na kwotę 164.888,88 zł.
Zakończone zostały również prace związane z remontami dróg z nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych na terenie całej gminy Perzów poprzez wyregulowanie studni kanalizacyjnych, wpustów ulicznych, uzupełnienie dziur i nierówności mieszanką granitową, wykonanie poboczy z kruszyw oraz krawężnika oraz wykonanie utwardzenia mieszanką granitową, wykonanie nakładek itp. Koszt remontów i napraw dróg wyniósł  383.349,65 zł.
Koszty ww. inwestycji pokryte zostaną z budżetu Gminy Perzów. Na przebudowę drogi gminnej w Perzowie, Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych i oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu.