Koalicje dla Niepodległej

 

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie realizuje projekt „Witaj wolna Polsko!”. Na organizację przedsięwzięcia ośrodek uzyskał dofinansowanie  w kwocie 6 300,00 zł ze środków finansowych Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.
 Celem projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców na temat wydarzeń związanych z Odzyskaniem Niepodległości, odbudowy państwa polskiego w okresie powojennym. Aby osiągnąć cele projekt zakłada szereg działań skierowanych do mieszkańców gminy Perzów: konkurs plastyczny na plakat „Dwudziestolecie międzywojenne” czy prelekcje historyczne  nt.: „Patriotyzm i wartości naszych przodków fundamentem  powrotu do Polski naszych wiosek”. Uroczystym zwieńczeniem będzie gala „Witaj wolna Polsko!” podczas której będzie można wysłuchać utworów z okresu dwudziestolecia międzywojennego i obejrzeć prace uczestników konkursu. Na czas realizacji przedsięwzięć Gminny Ośrodek Kultury zawarł porozumienie z Biblioteką Publiczną w Perzowie, Zespołem Szkół w Trębaczowie i Dziennym Domem Seniora w Domasłowie.

plakat gala

Pięknieje wielkopolska wieś- realizacja projektów w ramach programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi

„Pięknieje wielkopolska wieś”- gmina Perzów realizuje projekty dofinansowane w ramach IX edycji programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020

Gmina Perzów pozyskała dofinansowanie z w ramach IX edycji programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 na realizację dwóch projektów: „Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Koza Wielka” w kwocie 17.133,00 zł oraz na „Zagospodarowanie stawu na działce 79/4 w sołectwie Domasłów”, w kwocie 20 000,00 zł. W sołectwie Koza Wielka powstaje nowy plac zabaw wyposażony w atrakcyjne urządzenia zabawowe. W Domasłowie trwają prace rewitalizacyjne przy stawie. Zbiornik wodny został oczyszczony i odmulony, wyprofilowano skarpy i zamontowano faszyny. Obecnie trwają prace związane z zamontowaniem pomostu. Teren przy stawie dodatkowo zostanie wyposażony w elementy małej architektury. Ostateczny termin zakończenia obu zadań zaplanowano na 31 października 2019r.


Projekt współfinansowano przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „ Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020

DSCN0026 A DSCN0020 A

 

                              odnowa LOGO               województwo wielkopolskie COA

IX Sesja Rady Gminy Perzów

 

30 września 2019 r. radni obradowali na IX sesji Rady Gminy Perzów. Po wysłuchaniu sprawozdań Wójta Gminy Perzów i Przewodniczącego Rady Gminy Perzów z działalności w okresie międzysesyjnym radni podjęli szereg uchwał przewidzianych w porządku obrad:

- uchwałę Nr IX/60/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Zbyczyna do programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi

2013-2020”.

- uchwałę Nr IX/61/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Perzowie.

- uchwałę Nr IX/62/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

- uchwałę Nr IX/63/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia zasad oraz wysokości diet przysługującym radnym Rady Gminy Perzów.

- uchwałę Nr IX/64/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2019 – 2039.

- uchwałę Nr IX/65/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.

- uchwałę Nr IX/66/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR V/42/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie programu utylizacji azbestu.

- uchwałę Nr IX/67/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie budowy stacji meteorologicznej w Trębaczowie w Gminie Perzów.

- uchwałę Nr IX/68/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zakupu karetki specjalistycznej.

- uchwałę Nr IX/69/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat kolejnej umowy dzierżaw z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

- uchwałę Nr IX/70/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia zasad i wysokości diet dla sołtysów wsi.

71583380 2503231059897291 4655171677536124928 n 

Dzień Edukacji Narodowej

14 października w Szkole Podstawowej w Trębaczowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przybyłych  gości, nauczycieli i uczniów powitał dyrektor szkoły –  Artur Tokarz, który złożył życzenia wszystkim pracownikom oraz podziękował nauczycielom za trud, serce i ogromny  wysiłek włożony w wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży.
Niezwykle uroczystym i podniosłym momentem było ślubowanie pierwszoklasistów w obecności Sztandaru Szkoły oraz pasowanie ich na pełnoprawnych członków społeczności uczniowskiej. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne, a tym samym wykazały, że zasługują na miano stuprocentowych uczniów. Było to duże przeżycie dla wszystkich obecnych, które zakończyło się wręczeniem pamiątkowych dyplomów, słodkich upominków i wspólnym zdjęciem.

P1000702 P1000654

OSP z terenu gminy Perzów otrzymały dofinansowanie 5000+.

Strażacy – ochotnicy z gminy Perzów otrzymali dotacje w wysokości 5000,00 zł z budżetu państwa na zadania związane między innymi z krzewieniem sportu i kultury fizycznej, propagowaniem wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, popularyzację zasad udzielania pierwszej pomocy. Strażacy mieli możliwość wnioskować o dodatkowe środki na zadania inne niż tylko te związane z gaszeniem pożarów. Taka możliwość pojawiła się w tym roku po raz pierwszy dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 31 lipca 2019r. Wszystkie jednostki OSP, które wnioskowały o dotację i spełniły wymogi ustawy o ochronie przeciwpożarowej, otrzymały dofinansowanie na swoje zadania. W gminie Perzów dotację otrzymały OSP Perzów, Domasłów, Trębaczów, Miechów i Turkowy.

5000