Sołecka Strategia Rozwoju Wsi - warsztaty

 

Kolejne sołectwa gminy Perzów: Trębaczów i Zbyczyna brały udział w warsztatach podejmujących opracowanie własnej strategii rozwoju. Dwudniowe warsztaty z przedstawicielami sołectw prowadzili moderatorzy powołani z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Spotkania obejmowały: analizę potencjału rozwojowego wsi, analizę zasobów, analizę SWOT, skonstruowanie programu krótkoterminowego i długoterminowego. Warsztaty poprzedzone zostały wizją terenowa w obu sołectwach. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi jest dla mieszkańców planem działania, wskazuje kierunki rozwoju i aktualne problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy. Strategia jest również ważnym, wysoko punktowanym dokumentem dla sołectw biorących udział w konkursach Wielkopolskiej Odnowy Wsi. W warsztatach zorganizowanych w GOK w Perzowie brali udział także mieszkańcy gminy Kobyla Góra.

DSCN0250

X SESJA RADY GMINY PERZÓW

 

W poniedziałek, 18 listopada 2019 r. odbyła się X Sesja Rady Gminy Perzów. Po wysłuchaniu sprawozdań Wójta Gminy Perzów i Przewodniczącego Rady Gminy Perzów z działalności w okresie międzysesyjnym radni podjęli szereg uchwał przewidzianych w porządku obrad, w tym określających wysokość stawek podatkowych na 2020 rok.
Podjęto uchwałę w sprawie uchwalenie Rocznego programu współpracy Gminy Perzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Przyjęty program został poddany konsultacjom w terminie od 30.09.2019 r do 21.10.2019 r.  Dokument ten określa w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, a także obszary i priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy i na rzecz jej mieszkańców. Na realizację zadań publicznych objętych niniejszym Programem planuje się ogółem kwotę 77000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert.
Następnie radni pochylili się nad uchwałami podatkowymi. Ustalono średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego, którą obniżono w stosunku do ceny określonej w Komunikacie Prezesa GUS wynoszącej 58,46 zł do kwoty 56,00 zł za 1 decytonę.
Roczne stawki  podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Perzów w 2020 roku będą kształtowały się następująco: podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie wynosił 0,82 zł za 1 m² powierzchni, od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynących jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni, od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,25 zł od 1 m², a od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym tylko te rodzaje zabudowy – 3,15 zł od 1 m² powierzchni. Podatek od budynków mieszkalnych wyniesie 0,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, w przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 21,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, od nieruchomości związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej – 4,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, oraz od pozostałych nieruchomości – 5,82 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. Podatek od budowli będzie wynosił niezmiennie 2% ich wartości. Podatek od środków transportowych wzrośnie o 1,8% w stosunku do roku bieżącego.
Następnie podjęto uchwałę w skutek której możliwa będzie zapłata podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Perzów za pomocą kart płatniczych. Gmina Perzów przystąpiła bowiem do Programu Polska Bezgotówkowa, który daje możliwość bezpłatnego pozyskania  przez jednostki samorządu terytorialnego, terminali płatniczych. System płatności bezgotówkowych podatków i opłat lokalnych kartą płatniczą uzupełni istniejący sposób regulowania zobowiązań bezgotówkowo na podstawie polecenia przelewu. Przyjmowanie zapłaty z użyciem wyżej wymienionej formy przyczyni się do zwiększenia wygody petentów, sprawniejszej ich obsługi oraz usprawnienia pracy urzędu.
Ostatnią z podjętych uchwał była uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok. Ustalono łączną kwotę dochodów budżetowych na 2019 rok w wysokości 24412835,49 zł i łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 25462724,81 zł.

IMG 20191118 153651 str IMG 20191118 153613 str

 

Ochody Święta Niepodległości "Witaj wolna Polsko!"

10 listopada w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie odbyła się uroczysta gala związana z obchodami Święta Niepodległości „Witaj wolna Polsko!”. Uroczystość zorganizowana została w ramach realizacji zadania, na który Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie pozyskał dofinansowanie ze środków programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. Na scenie zaprezentowały się dzieci z ZS w Trębaczowie i ZS w Perzowie. Grupa wokalna działająca przy GOK wykonała szereg pięknych, polskich utworów pochodzących z tamtego okresu. Podczas gali uczestnicy mogli podziwiać również prace plastyczne zgłoszone do konkursu pn.: „Dwudziestolecie międzywojenne”. Rozstrzygnięty został także konkurs plastyczny „Oszczędzaj wodę – dbaj o przyrodę”. Uczestnicy otrzymali nagrody z rąk wójta gminy Danuty Froń oraz sekretarz Weroniki Urbańskiej. Wydarzenie poprzedziły prelekcje historyczne, konkurs plastyczny i warsztaty wokalne. Na zakończenie uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

 FOT5148  FOT5285

  FOT5117  FOT5260

Spotkanie Andrzejkowe ZERiI Koła Perzów

Zbliżające się Andrzejki a także Ogólnopolski Dzień Seniora obchodzony oficjalnie 14 listopada był okazją do spotkania seniorów zrzeszonych w perzowskim Kole Emerytów Rencistów i Inwalidów. Na spotkanie zorganizowane w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury przybyli również zaproszeni goście: przedstawiciele Urzędu Gminy w Perzowie oraz Policji.  Wszystkich zebranych powitała prezes koła Krystyna Zapolna. Prezes w swoim wystąpieniu dziękowała między innymi za zaangażowanie i aktywna pracę na rzecz Koła seniorom pracującym z Zarządzie Koła oraz tym osobom, które przekazały 1% podatku na konto ZERiI w Perzowie. Sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik Irena Strzyżewska. Sprawozdanie z działalności Koła przedstawiła sekretarz Zenona Kubica. Okazuje się, że Koło perzowskie jest bardzo aktywne. W ciągu roku odbyło się 12 spotkań Zarządu mających na celu przygotowanie imprez, wyjazdów i spotkań dla seniorów. Były to między innymi: Spotkanie Noworoczne, Dzień Kobiet, Dzień Matki i Dziecka, Dzień Seniora oraz wyjazdy turystyczne i kulturalne, które w sposób szczególny integrują seniorów, edukują i relaksują. Podczas andrzejkowego spotkania st. asp. Adrian Szlag oraz asp. Arkadiusz Bober  w trosce o bezpieczeństwo seniorów przekazali wiele cennych informacji jak radzić sobie z oszustami wyłudzającymi pieniądze metoda na tzw. wnuczka, zwrócili uwagę na "plagę" tego typu oszustw występujących również na terenie powiatu kępińskiego. Aspiranci rozdali seniorom ponad 40 kamizelek odblaskowych, aby poprawić ich bezpieczeństwo wśród cyklistów. Pan Andrzej Kubik reprezentujący policjantów- emerytów działających przy komisariacie policji w Sycowie przedstawił atrakcyjną ofertę turystyczna dla seniorów. Pani Krystyna Myller była nauczycielka historii przybliżyła wszystkim tradycje związane z imieniem Katarzyny i Andrzeja. Spotkanie perzowskich seniorów jak zawsze przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze. W pięknej Sali GOK seniorzy mieli okazje porozmawiać przy kawie, powspominać i zatańczyć. Życzenia dla seniorów złożyła również Wójt Gminy Perzów Danuta Froń, które wraz ze słodkim upominkiem przekazała w imieniu Włodarza gminy kierownik DDS Justyna Rojkiewicz.

1. IMG 3860 2. DSC 0230

3. DSC 0232 4. DSC 0239

5. DSC 0242 6. DSC 0244

Święto Niepodległości w ZS w Perzowie

Dnia 8 listopada 2019 r. uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Perzowie uroczyście obchodzili 101. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, z Panią Wójt Gminy Perzów Danutą Froń na czele oraz rodzice uczniów.
Dyrektor szkoły Barbara Maras, witając gości, przywołała słowa wielkiego Polaka Józefa Piłsudskiego: „Niepodległość nie jest dana Polakom raz na zawsze”, a następnie odniosła je do współczesnego patriotyzmu. Pani wójt, w swoich słowach skierowanych do uczniów, podkreśliła piękno naszego kraju, jego tradycję i historię. Swoje wystąpienie zakończyła słowami: „Zwiedzajcie cały świat, ale zawsze wracajcie do Polski.”.
Przewodnim hasłem apelu było słowo ”WOLNOŚĆ”. Pojawiało się ono w stworzonej na scenie kawiarni „Pod Pikadorem”, historii bohatera opowiadania, który poznał znaczenie pojęcia „wolność” oraz piosenkach i wierszach polskich twórców.
O symbolicznej dla Polaków godzinie – 11.11 wszyscy uczestnicy uroczystości odśpiewali wspólnie hymn państwowy.
Spotkanie to było dla uczniów niezwykłą lekcją patriotyzmu.

11 listop.2  11 listop.5

11 listop.1  11 listop.4