Stypendium szkolne i zasiłek szkolny 2017/2018

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WNIOSKI NA STYPENDIUM SZKOLNE NALEŻY  SKŁADAĆ  W TERMINIE: od 1września do 15 września 2017 r.

Pomoc materialna – stypendia szkolne i zasiłki szkolne, przysługuje uczniom  zamieszkałym na terenie Gminy Perzów, uczęszczającym do:

 1. szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 2. publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 3. szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

    Pomoc materialna przysługuje uczniom (słuchaczom i wychowankom), jeżeli uczęszczają do szkoły (kolegium lub ośrodka). Skreślenie z listy uczniów powoduje utratę świadczenia.

Szkołami, do których uczęszczanie daje prawo ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, są:

- szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne bez względu na typ, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty. Mogą to być szkoły każdego rodzaju, zarówno dla młodzieży jak i dla dorosłych, dzienne, wieczorowe i zaoczne. Świadczenia przysługują też uczniom dwuletniego studium, są to bowiem szkoły umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.

Świadczenia nie przysługują natomiast dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne, ani dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, czyli w tzw. zerówkach – nie są bowiem uczniami szkół. Ponadto stypendia szkolne nie obejmują też studentów szkół wyższych  i licencjackich.

Zmiana miejsca zamieszkania poza teren gminy Perzów, powoduje cofnięcie prawa do świadczenia (stypendium, zasiłku), jednakże można się o nie ubiegać w gminie właściwej dla nowego miejsca zamieszkania

STYPENDIUM SZKOLNE

może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu   na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto ( art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593  z późniejszymi zmianami). 

ZASIŁEK SZKOLNY

 może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

O zasiłek należy ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku..

Wniosek o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego może złożyć:

 1. rodzic lub prawny opiekun ucznia,
 2. pełnoletni uczeń,
 3. dyrektor szkoły lub kolegium.

Stypendia mogą tez być przyznawane z urzędu przez Wójta Gminy Perzów.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego jest wydawana   na podstawie dokumentacji:   

 1. wniosku, na którym określona jest data wpływu wniosku do szkoły,
 2. oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,
 3. zaświadczenia o wysokości  dochodów netto (członków rodziny)  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,  a w przypadku utraty dochodu ( w tym miesiącu) z miesiąca, w którym wniosek został złożony tj. :
  1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto,
  2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
  3. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  4. zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
  5. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
  6. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika  o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS – zaliczka alimentacyjna,
  7. odcinek renty lub emerytury
  8. oświadczenie rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.

 Wniosek o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny należy złożyć:

- w szkole, do której uczęszcza uczeń

- w Urzędzie Gminy Perzów (pok. Nr 8).

Wniosek do pobrania

Więcej informacji pod nr tel. 62 78 61 850.