ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

26 czerwca 2020 r. na długo pozostanie w pamięci uczniów szkół jako
wyjątkowy … Tego dnia odbyło się pierwsze zakończenie roku szkolnego bez wesołych piosenek, apelu z wręczaniem nagród, bez gości i rodziców, a przede wszystkim bez uścisków i serdecznych gestów wychowawców, koleżanek i kolegów.

Podczas krótkich spotkań z wychowawcami, z Dyrekcją szkoły, podsumowano wyniki w nauce, wręczono nagrody oraz przypomniano o zasadach bezpieczeństwa podczas wakacji oraz sytuacji epidemiologicznej Covid 19. Mówiąc „do zobaczenia”, życzono sobie spotkania we wrześniu w murach szkoły.

Również tego dnia, jak co roku Wójt Gminy Perzów Danuta Froń przyznała stypendia naukowe zdolnym uczniom z terenu Gminy,  którzy w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali najwyższe wyniki w nauce. W tym roku zaplanowana kwota w budżecie wynosiła 10 tys. zł. Wójt rozdysponowała zaplanowaną kwotę na poszczególne placówki zgodnie z propozycjami dyrektorów szkół, którzy złożyli stosowne wnioski do Urzędu Gminy tj. Zespołu Szkół w Trębaczowie
i Perzowie. Uczniowie za wyniki w nauce oraz wysokie osiągnięcia sportowe otrzymali
nagrody finansowe. W Zespole Szkół w Perzowie otrzymało 29 osób, a w Zespole Szkół w Trębaczowie 21 wychowanków. Łącznie stypendia otrzymało 50 uczniów.

Wszystkim uczniom życzymy udanych, szczęśliwych, bezpiecznych, przepięknych wakacji, pełnych wrażeń i słonecznej pogody. Oby te dni pozwoliły na zasłużony
odpoczynek, nabranie sił i zapału do zmierzenia się z nowymi wyzwaniami w  nadchodzącym roku szkolnym. Następny dzwonek dopiero we wrześniu.

Wszyscy radni, obecni na XVII sesji, jednogłośnie udzielili Wójt Gminy Perzów wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Sesja absolutoryjna odbyła się 22 czerwca 2020 r.  w sali widowiskowej w Gminnym  Ośrodku Kultury. W obradach wzięło udział 14 radnych. Przewodniczący Przemysław Łytka otworzył sesję o godz. 15:00. Nikt z radnych ani Wójt  nie zgłosili zmian do porządku obrad sesji, więc jej przebieg odbył się zgodnie z planem. Najważniejszym tematem absolutoryjnej sesji było oczywiście podsumowanie ubiegłego roku budżetowego. Informacje o kondycji naszej gminy – jej finanse, działania inwestycyjne, zadania z zakresu ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, oświaty, kultury, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku oraz wielu innych zagadnień zawarte zostały w obszernym Raporcie o stanie gminy w 2019 roku.

Po debacie nad raportem  odbyło się  głosowanie nad uchwałą o udzieleniu wotum zaufania Wójtowi, które zostało udzielone jednomyślnie. Następnie zostało przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym. Planowane dochody na 2019 r. w kwocie 25266522,91 zł zostały wykonane w  wysokości 25282826,46 zł, tj. w 100,06%. Natomiast planowane wydatki na 2019 rok stanowiły ogólną kwotę 24495425,24 zł, a wykonano je w kwocie 23085964,85 zł, co stanowi 94,25%. Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 3605344,97, co stanowi 94,32% planu. Na koniec roku planowano deficyt w kwocie 771097,67 zł, jednak ostatecznie wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 2196861,61 zł.

Wykonanie budżetu za 2019 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Komisję Rewizyjną. W trakcie zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Gminy głosowania Rada Gminy Perzów jednogłośnie udzieliła Wójt Gminy – Danucie Froń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Wójt odbierając gratulacje  podziękowała radnym, sołtysom i swoim pracownikom za życzliwość i duży wkład pracy.

Po procedurze absolutoryjnej radni podjęli uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2020 rok, ustalając łączną kwotę dochodów budżetowych na 2020 rok w wysokości 24.847.141,32  zł oraz łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 wysokości 28.367.086,16  zł.