425 mln zł na postojowe z ZUS w Wielkopolsce

Oddziały ZUS w Wielkopolsce wypłaciły prawie 216 tys. świadczeń postojowych na kwotę ponad 425 mln zł. W całym kraju postojowe trafiło do  2,1 mln osób w wysokości 4,1 mld zł.

Zgodnie z przepisami do świadczenia postojowego uprawnieni są przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia. Aby otrzymać pomoc, należy spełnić kilka warunków (np. na wniosku składanym w czerwcu, przychód w maju powinien być niższy o 15 proc. od przychodu w kwietniu).

Świadczenie postojowe może być wypłacane nie więcej niż trzy razy. Warunkiem jest oświadczenie przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku się nie poprawiła. Ocenia to sam wnioskodawca.

O świadczenie postojowe mogą ubiegać się także osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych. Warunkiem uzyskania pomocy jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, nie przekraczał 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a zawarcie umowy musiało nastąpić przed 1 kwietnia br.

W związku ze zmianami, które wprowadziła tarcza antykryzysowa 4.0, od 24 czerwca br. wnioski, między innymi o  świadczenie postojowe, można przesyłać do ZUS, wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS – przypomina Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce - W ostatnich miesiącach znacznie wzrosła liczba osób korzystających z PUE. Takich profili jest już prawie 4,4 mln. Dzięki Platformie załatwimy większość spraw z ZUS, bez wychodzenia z domu.

 

 

Oddział

Liczba

Kwota

Ostrów Wlkp.

57 956

114 978 643

Piła

20 448

40 556 037

Poznań II

63 982

126 665 657

Poznań I

73 420

142 972 540

Suma

215 806

425 172 877

 

 

Ewa Szymankiewicz

koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolski

Miechów otrzyma dofinansowanie na zagospodarowanie placu zabaw

29 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego rozstrzygnął X edycję konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Wniosek sołectwa Miechów pn. „Plac zabaw w Miechowie – dzieci biegną po zdrowie” – zagospodarowanie placu zabaw znalazł się na liście jednostek samorządu terytorialnego, którym udzielona została dotacja.

Zaplanowana inwestycja to koszt 35 224,48 zł, z czego 20 000,00 zł stanowi dotacja. Ważnym aspektem w konkursie „Pięknieje Wielkopolska Wieś” jest praca własna mieszkańców w realizację przedsięwzięcia, obejmującego demontaż zużytego wyposażenia i prace porządkowe. W ramach zadania zamontowane zostaną nowe urządzenia m.in. zestaw ze zjeżdżalnią i elementami sprawnościowymi oraz huśtawki.

 

6 tys. wniosków o dodatek solidarnościowy w Wielkopolsce

Do wielkopolskich placówek ZUS wpłynęło już 6 tys. wniosków o dodatek solidarnościowy. O tę pomoc mogą wnioskować osoby, które po 15 marca 2020 r. straciły pracę lub ich umowa wygasła z powodu COVID-19.

O nowe świadczenie mogą starać się osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony wygasła po tym terminie. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r.

Wielkopolanie są zainteresowani pomocą w formie dodatku solidarnościowego. Do Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim wpłynęło już 1846 wniosków, do II Oddziału ZUS w Poznaniu - 1842 wnioski, do I Oddziału ZUS w Poznaniu – 1718 wniosków, a do Oddziału ZUS w Pile – 546 – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i przysługuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym dana osoba złożyła wniosek. Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy, ZUS opłaca od kwoty tego dodatku, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, a także zdrowotne. Jednak składki te nie pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa.

Świadczenie przysługuje również bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. W takiej sytuacji, urząd pracy zawiesi dotychczas wypłacany zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji. Ponadto, za okres wypłaty dodatku solidarnościowego, nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Dlatego, osoba niezdolna do pracy z powodu choroby, powinna wystąpić o świadczenie, które jest dla niej bardziej korzystne finansowo.

Termin składania wniosków o dodatek solidarnościowy upływa 31 sierpnia 2020 r. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez portal Platforma Usług Elektronicznych ZUS (wniosek EDS). Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem PUE.

Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne również na portalu PUE ZUS. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, dodatek solidarnościowy trafi na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Więcej szczegółów dotyczących tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania znajdują się na stronie www.zus.pl.

Ewa Szymankiewicz
Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji
Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim

Gmina Perzów otrzymała promesę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wójt Gminy Perzów Danuta Froń odebrała z rąk Poseł Parlamentu Europejskiego Andżeliki Możdżanowskiej promesę w wysokości 806099,00 zł w ramach Rządowego Programu Inwestycji Samorządowych. Uroczystość wręczenia ,,czeków” odbyła więc 6 lipca 2020 r, w Starostwie Powiatowym w Kępnie. W spotkaniu udział wzięli  włodarze gmin i powiatu Kępińskiego oraz Poseł na Sejm RP Katarzyna Sójka. Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom przedsięwzięcia, m.in.  remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, modernizację dróg – a także inne niezbędne lokalnie działania inwestycyjne. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Pieniądze będą bezzwrotnie przyznawane samorządom w formie przelewów na ich wniosek.

 MODERNIZACJA I REMONTY DRÓG NA TERENIE GMINY PERZÓW W 2020 ROKU.

            30 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Perzów Danuta Froń przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Perzów Edyty Kieruzal podpisała umowę na wykonanie cząstkowych remontów i napraw dróg na terenie całej  Gminy Perzów. Wykonawca zadania wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zadanie realizowało będzie Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe z Kępna, które przystąpiło do przetargu jako jedna z sześciu firm, składających ofertę w postępowaniu.

Zakres robót  obejmuje wykonanie modernizacji nawierzchni dróg utwardzonych poprzez wykonanie nakładki MMA w m. Zbyczyna, wykonanie remontu nawierzchni utwardzonych poprzez wbudowanie masy z otaczarki w miejscowościach Słupia pod Bralinem, Brzezie, Turkowy, Miechów Domasłów, Zbyczyna, Gęsia Górka oraz wykonanie remontu dróg utwardzonych i nieutwardzonych poprzez uzupełnienie dziur i nierówności mieszanką granitową w miejscowości Perzów oraz wykonanie poboczy z kruszyw w miejscowości Domasłów. Łączny koszt zadania zostanie pokryty w całości z budżetu Gminy Perzów i wyniesie 192.510,94 złote. Termin zakończenia prac zgodnie z umową przewiduje się na 30 września 2020 roku.