Wszyscy radni, obecni na XVII sesji, jednogłośnie udzielili Wójt Gminy Perzów wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Sesja absolutoryjna odbyła się 22 czerwca 2020 r.  w sali widowiskowej w Gminnym  Ośrodku Kultury. W obradach wzięło udział 14 radnych. Przewodniczący Przemysław Łytka otworzył sesję o godz. 15:00. Nikt z radnych ani Wójt  nie zgłosili zmian do porządku obrad sesji, więc jej przebieg odbył się zgodnie z planem. Najważniejszym tematem absolutoryjnej sesji było oczywiście podsumowanie ubiegłego roku budżetowego. Informacje o kondycji naszej gminy – jej finanse, działania inwestycyjne, zadania z zakresu ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, oświaty, kultury, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku oraz wielu innych zagadnień zawarte zostały w obszernym Raporcie o stanie gminy w 2019 roku.

Po debacie nad raportem  odbyło się  głosowanie nad uchwałą o udzieleniu wotum zaufania Wójtowi, które zostało udzielone jednomyślnie. Następnie zostało przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym. Planowane dochody na 2019 r. w kwocie 25266522,91 zł zostały wykonane w  wysokości 25282826,46 zł, tj. w 100,06%. Natomiast planowane wydatki na 2019 rok stanowiły ogólną kwotę 24495425,24 zł, a wykonano je w kwocie 23085964,85 zł, co stanowi 94,25%. Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 3605344,97, co stanowi 94,32% planu. Na koniec roku planowano deficyt w kwocie 771097,67 zł, jednak ostatecznie wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 2196861,61 zł.

Wykonanie budżetu za 2019 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Komisję Rewizyjną. W trakcie zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Gminy głosowania Rada Gminy Perzów jednogłośnie udzieliła Wójt Gminy – Danucie Froń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Wójt odbierając gratulacje  podziękowała radnym, sołtysom i swoim pracownikom za życzliwość i duży wkład pracy.

Po procedurze absolutoryjnej radni podjęli uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2020 rok, ustalając łączną kwotę dochodów budżetowych na 2020 rok w wysokości 24.847.141,32  zł oraz łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 wysokości 28.367.086,16  zł.

 

 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020

30 uczniów z ternu gminy Perzów (20 w ZS w Perzowie i 10 w ZS w Trębaczowie) przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty, sprawdzającego wiedzę uczniów kończących szkołę podstawową. W wtorek 16 czerwca 2020 r. uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, kolejnego dnia w środę egzamin z matematyki, a w czwartek odbyła się ostatnia część - egzamin z języka obcego. Największa grupa ósmoklasistów 96,67% zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego, a jedynie 3,33% z języka niemieckiego. Pierwotnie miały zostać przeprowadzone od 21 kwietnia 2020 r. Na egzaminie obowiązywał reżim sanitarny, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i  Centralną Komisję Egzaminacyjną. Napisanie egzaminu to warunek ukończenia szkoły podstawowej. Wyniki mogą zaważyć na tym, czy uczniowie dostaną się do wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych. Uczniowie wyniki poznają do 31 lipca br.

GMINA PERZÓW OTRZYMA ŚRODKI FINANSOWE NA BUDOWĘ DRÓG DOJAZDOWYCH DO PÓL

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2020 r. Gmina Perzów otrzyma 100000,00 zł dofinansowania na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do pół ze środków pochodzących z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie części drogi gminnej łączącej miejscowości Koza Wielka i Słupia pod Bralinem na odcinku ok 1 km. Zakres planowanych prac przewiduje korytowanie i profilowanie drogi o szerokości 4m pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy dolnej podbudowy z mieszanki granitowej 0/63 – gr. 15 cm, wykonanie warstwy górnej podbudowy z mieszkanki granitowej 0/31,5 gr. 8 cm oraz wykonanie obustronnych ziemnych poboczy o szer. do 0,5 m. Na budowę drogi sołectwo Koza Wielka przeznaczyło 20000,00 zł z funduszu sołeckiego na 2020 rok. Dzięki temu przedsięwzięciu powstanie droga, która polepszy komunikację między miejscowościami, ułatwi maszynom dojazd do gruntów rolnych ale również wpłynie bezpośrednio na jakość życia mieszkańców.

WN