6 tys. wniosków o dodatek solidarnościowy w Wielkopolsce

Do wielkopolskich placówek ZUS wpłynęło już 6 tys. wniosków o dodatek solidarnościowy. O tę pomoc mogą wnioskować osoby, które po 15 marca 2020 r. straciły pracę lub ich umowa wygasła z powodu COVID-19.

O nowe świadczenie mogą starać się osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony wygasła po tym terminie. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r.

Wielkopolanie są zainteresowani pomocą w formie dodatku solidarnościowego. Do Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim wpłynęło już 1846 wniosków, do II Oddziału ZUS w Poznaniu - 1842 wnioski, do I Oddziału ZUS w Poznaniu – 1718 wniosków, a do Oddziału ZUS w Pile – 546 – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i przysługuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym dana osoba złożyła wniosek. Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy, ZUS opłaca od kwoty tego dodatku, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, a także zdrowotne. Jednak składki te nie pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa.

Świadczenie przysługuje również bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. W takiej sytuacji, urząd pracy zawiesi dotychczas wypłacany zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji. Ponadto, za okres wypłaty dodatku solidarnościowego, nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Dlatego, osoba niezdolna do pracy z powodu choroby, powinna wystąpić o świadczenie, które jest dla niej bardziej korzystne finansowo.

Termin składania wniosków o dodatek solidarnościowy upływa 31 sierpnia 2020 r. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez portal Platforma Usług Elektronicznych ZUS (wniosek EDS). Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem PUE.

Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne również na portalu PUE ZUS. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, dodatek solidarnościowy trafi na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Więcej szczegółów dotyczących tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania znajdują się na stronie www.zus.pl.

Ewa Szymankiewicz
Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji
Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim

 MODERNIZACJA I REMONTY DRÓG NA TERENIE GMINY PERZÓW W 2020 ROKU.

            30 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Perzów Danuta Froń przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Perzów Edyty Kieruzal podpisała umowę na wykonanie cząstkowych remontów i napraw dróg na terenie całej  Gminy Perzów. Wykonawca zadania wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zadanie realizowało będzie Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe z Kępna, które przystąpiło do przetargu jako jedna z sześciu firm, składających ofertę w postępowaniu.

Zakres robót  obejmuje wykonanie modernizacji nawierzchni dróg utwardzonych poprzez wykonanie nakładki MMA w m. Zbyczyna, wykonanie remontu nawierzchni utwardzonych poprzez wbudowanie masy z otaczarki w miejscowościach Słupia pod Bralinem, Brzezie, Turkowy, Miechów Domasłów, Zbyczyna, Gęsia Górka oraz wykonanie remontu dróg utwardzonych i nieutwardzonych poprzez uzupełnienie dziur i nierówności mieszanką granitową w miejscowości Perzów oraz wykonanie poboczy z kruszyw w miejscowości Domasłów. Łączny koszt zadania zostanie pokryty w całości z budżetu Gminy Perzów i wyniesie 192.510,94 złote. Termin zakończenia prac zgodnie z umową przewiduje się na 30 września 2020 roku.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

26 czerwca 2020 r. na długo pozostanie w pamięci uczniów szkół jako
wyjątkowy … Tego dnia odbyło się pierwsze zakończenie roku szkolnego bez wesołych piosenek, apelu z wręczaniem nagród, bez gości i rodziców, a przede wszystkim bez uścisków i serdecznych gestów wychowawców, koleżanek i kolegów.

Podczas krótkich spotkań z wychowawcami, z Dyrekcją szkoły, podsumowano wyniki w nauce, wręczono nagrody oraz przypomniano o zasadach bezpieczeństwa podczas wakacji oraz sytuacji epidemiologicznej Covid 19. Mówiąc „do zobaczenia”, życzono sobie spotkania we wrześniu w murach szkoły.

Również tego dnia, jak co roku Wójt Gminy Perzów Danuta Froń przyznała stypendia naukowe zdolnym uczniom z terenu Gminy,  którzy w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali najwyższe wyniki w nauce. W tym roku zaplanowana kwota w budżecie wynosiła 10 tys. zł. Wójt rozdysponowała zaplanowaną kwotę na poszczególne placówki zgodnie z propozycjami dyrektorów szkół, którzy złożyli stosowne wnioski do Urzędu Gminy tj. Zespołu Szkół w Trębaczowie
i Perzowie. Uczniowie za wyniki w nauce oraz wysokie osiągnięcia sportowe otrzymali
nagrody finansowe. W Zespole Szkół w Perzowie otrzymało 29 osób, a w Zespole Szkół w Trębaczowie 21 wychowanków. Łącznie stypendia otrzymało 50 uczniów.

Wszystkim uczniom życzymy udanych, szczęśliwych, bezpiecznych, przepięknych wakacji, pełnych wrażeń i słonecznej pogody. Oby te dni pozwoliły na zasłużony
odpoczynek, nabranie sił i zapału do zmierzenia się z nowymi wyzwaniami w  nadchodzącym roku szkolnym. Następny dzwonek dopiero we wrześniu.