Notatka z XV Sesji Rady Gminy Perzów

W poniedziałek 27 kwietnia 2020 r., przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności w związku z zagrożeniem koronawirusem, obradowali Radni Rady Gminy Perzów. Zamiast w tradycyjnej sali posiedzeń, sesja odbyła się w dużo większej sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie, na której radni zostali rozlokowani tak aby zachować odpowiednie odległości. Dla każdego zostały przygotowane maseczki, rękawiczki, a przed wejściem można było zdezynfekować ręce.

Po przyjęciu sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Perzowie za 2019 rok oraz z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej radni podjęli 12 uchwał przewidzianych w porządku obrad. Ustalono sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli w skład której wchodzą: Przedszkole w Perzowie z oddziałami w Perzowie i w Turkowach oraz Przedszkole w Trębaczowie z oddziałami w Trębaczowie i Miechowie. Radni zdecydowali, że w czasie zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobka rodzicom i opiekunom prawnym przysługuje zwrot wniesionej opłaty za dni, w których żłobek nie świadczył usług.

Ponadto wprowadzono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 0,50 zł. od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Określono również nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za odpady, w którym do obliczenia opłaty uwzględniono wprowadzone częściowe zwolnienia.  Uchwała określa również tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rada Gminy wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości do zasobów mienia Gminy Perzów na powiększenie działki posiadanej przez gminę, na której będzie realizowana inwestycja pod nazwą ,,Budowa przedszkola w Trębaczowie”. Zdecydowano również o zaciągnięciu pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia pod Bralinem i Trębaczów.

 

Kolejnymi z podjętych uchwał są uchwały niosące pomoc dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie ponoszenia negatywnych konsekwencji wystąpienia COVID-19 z zastrzeżeniem, że nie posiadają zaległości w podatku od nieruchomości do końca marca br. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty oraz budynki, budowle lub ich części, w zakresie nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • w dniu 1 marca 2020 r. prowadzili działalność handlową, usługową lub wytwórczą;
  • w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przypada ustawowy termin płatności podatku odnotowali pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, polegającej na spadku obrotów gospodarczych - to jest spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym nie mniej niż o 30% (obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego). Innym wprowadzonym środkiem pomocy przedsiębiorcom jest przedłużenie do dnia 30 września 2020 r. terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 r. przy spełnianiu określonych warunków, m. in. spadek obrotów, o którym mowa wyżej w wysokości nie mniejszy niż 20 %.

Podjęto uchwałę o udzieleniu w drodze dotacji pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań w zakresie budowy i modernizacji dróg powiatowych w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi Miechów-Ludwiczyn oraz budowę chodnika w Domasłowie.

Rada Gminy dokonała również przesunięć w budżecie gminy ustalając łączną kwotę dochodów budżetowych na 2020 rok w wysokości 23979254,92 zł oraz łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 wys. 27499199,76 zł. Dostosowano również Wieloletnią Prognozę Finansową do wartości budżetu.

Wielkopolskie placówki ZUS ponownie otwarte dla klientów

Od 4 maja 2020 r. przywracamy obsługę klientów w placówkach ZUS. U naszych pracowników będzie można m.in. uzyskać informacje jak złożyć wnioski, dokumenty, a także w jaki sposób założyć profil na PUE.
"ZUS jako jeden z pierwszych urzędów podjął decyzję, aby ponownie otworzyć sale obsługi klientów. Wiemy jak bardzo jest to ważne dla osób, które szukają wszelkich informacji np. na temat rent i emerytur lub o tym w jaki sposób założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Otwarcie naszych sal odbędzie się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. W poniedziałki nasze placówki będą dostępne od godz. 8.00 do godz. 18.00" - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
Ponadto, w placówkach ZUS nadal pozostaną skrzynki, do których będzie można samodzielnie składać dokumenty, wnioski lub pisma.
Zachęcamy do zakładania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i korzystania z usług elektronicznych. Konto na portalu PUE ZUS można założyć bez wychodzenia z domu, czyli przez internet - za pomocą profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. Można je założyć również korzystając z pomocy pracownika ZUS, na salach obsługi klientów.
Ważne bezpieczeństwo
Ze względu na bezpieczeństwo, prosimy, aby odwiedzać placówki ZUS tylko wtedy, kiedy jest to naprawdę niezbędne. Nasi klienci, do czasu obowiązywania wytycznych rządowych, powinni posiadać środki ochrony osłaniające nos i usta.
Obsługa w placówkach ZUS będzie realizowana przy zachowaniu zasady odpowiedniego odstępu między klientami oczekującymi na obsługę (minimum 1,5 metra między osobami). Klienci będą zapraszani pojedynczo, w zależności od dostępności stanowiska, na którym możliwe jest załatwienie danej sprawy.
Przy stanowisku będzie mogła przebywać tylko jedna osoba. Osoby towarzyszące (za wyjątkiem osoby towarzyszącej osobie z niepełnosprawnością, tłumacza języka migowego, pełnomocnika lub rodzica z dzieckiem) nie będą mogły podejść do stanowiska razem z osobą obsługiwaną.


Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

ZUS zwróci przedsiębiorcom składki za marzec

Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące i opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków. Musi to jednak zrobić najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień.

 

18 kwietnia br. weszły w życie przepisy rozszerzające tarczę antykryzysową, w tym zasady dotyczące zwolnienia ze składek. W ramach tej ustawy prawo do zwolnienia z opłacania składek za marzec przysługuje również w przypadku ich opłacenia.

 

Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące, czyli za marzec, kwiecień i maj, a opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków, najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień, czyli odpowiednio przed 10 i 15 maja. Prowadzący działalność nie może mieć zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze. Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskuje o zwrot środków, to nadpłata za marzec rozliczy się na  składki za kwiecień. Należy pamiętać, że za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki jeszcze nieopłacone.

 

Podobnie sytuacja wygląda z wnioskami o zwrot wcześniejszej nadpłaty, które zostały przekazane najpóźniej w terminie opłacania składek. Takie wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie, nawet jeśli nadpłata została rozliczona na bieżące należności. Oczywiście o ile prawo do zwrotu nadpłaty nie uległo przedawnieniu i przedsiębiorca spełnia warunki do zwolnienia z opłacania składek na podstawie Tarczy Antykryzysowej. Prawo do nadpłaty przedawnia się po 5 latach.

 

Wniosek o zwrot nadpłaty jest dostępny na stronie ZUS. Może być złożony poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, wysłany pocztą lub wrzucony do specjalnych pojemników w placówkach Zakładu – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce - Warto zwrócić uwagę, by dane we wniosku były poprawne i kompletne, tzn. by zawierały dane wnioskodawcy w tym NIP, REGON lub PESEL. Warto również podać numeru telefonu, co ułatwi kontakt i przyspieszy wyjaśnienie wątpliwych kwestii. Zachęcam do przesłania wniosku elektronicznie, poprzez PUE ZUS.

 

We wniosku koniecznie należy zaznaczyć, jak mają być zwrócone pieniądze. Preferowany jest zwrot na rachunki bankowe, przy czym ważne jest, aby wskazany we wniosku numer rachunku, był zapisany na koncie płatnika składek w ZUS. W razie zmiany numeru rachunku bankowego, przed złożeniem wniosku o zwrot nadpłaty, płatnik powinien go zaktualizować w ZUS. Trzeba również pamiętać o własnoręcznym podpisie i pieczątce na wniosku (jeśli płatnik składek posiada). Przy spółkach pod wnioskiem powinny się podpisać osoby wskazane do tego w KRS.

Informację o stanie rozliczeń płatnik może sprawdzić sam za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

 

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 3 maja

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8 lat został przedłużony do 3 maja - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłek przysługuje matce lub ojcu dziecka. Jego długość nie zależy od liczby dzieci.

Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 10 i z 24 kwietnia 2020 r. okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego ulega wydłużeniu do 3 maja 2020 roku.

Zgodnie ze specustawą, w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem przedszkola, żłobka lub szkoły, rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca - swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą - bezpośrednio ZUS. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do Zakładu oświadczenie elektronicznie - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Rodzice mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu zasiłku.

ZUS przypomina, że nie zmieniły się zasady przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek w dodatkowym wymiarze przysługuje łącznie obojgu rodzicom, a jego długość nie zależy od liczby dzieci. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka, może zapewnić dziecku opiekę ( np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego).

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

 

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce