XVI Sesja Rady Gminy Perzów

W czwartek, 28 maja 2020 r. obradowali Radni Rady Gminy Perzów. Ze względu na trwający stan epidemii koronawirusa obrady odbyły się w sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie, aby możliwe było zachowanie odpowiednich odległości między uczestnikami.

W trakcie obrad Wójt Gminy Perzów przestawiła Radzie Gminy ,,Raport o stanie Gminy Perzów w 2019 r.”, który stanowić będzie podstawę debaty, która zostanie przeprowadzona na sesji absolutoryjnej. W trakcie sesji przedstawiona również została ,,Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok”.

W celu zmniejszenia ceny  dla odbiorców usług w związku z dużymi kosztami ścieków skalkulowanych w taryfie dla zbiorowego odprowadzania ścieków, zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, która wynosi 15,82 zł /m3 netto, podjęto uchwałę o dopłacie dla „I taryfowej grupy odbiorców” (tzn. dla:  gospodarstw domowych, jednostek użyteczności publicznej, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych odbiorców usług) od 13 czerwca 2020 r. do 12 czerwca 2021 r.  Dopłata w wysokości 9,34 zł/m3 netto przekazywana przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu pochodzić będzie ze środków budżetu Gminy.

Radni wyrazili zgodę na nabycie do zasobów mienia komunalnego Gminy Perzów w drodze darowizny  nieruchomości lokalowej położonej w Perzowie nr 78b. Nieruchomość ta stanowi pomieszczenia administracyjno-biurowe, aktualnie użytkowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Perzowie. Zgoda Rady Gminy stanowić będzie podstawę wystąpienia z wnioskiem do Starosty Kępińskiego o dokonanie darowizny przedmiotowej nieruchomości lokalowej na rzecz Gminy Perzów.

Rada Gminy dokonała również przesunięć w budżecie gminy ustalając łączną kwotę dochodów budżetowych na 2020 rok w wysokości 24307881,48 zł oraz łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 wysokości 27827826,32 zł. Dochody zwiększono przede wszystkim o dotację z projektu grantowego pn. ,,Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Wydatki związane są z realizacją ww projektu i przeznaczone są na zakup środków dydaktycznych i książek. Dostosowano również Wieloletnią Prognozę Finansową do wartości budżetu oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie ,,Umowa – na świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bakowych dla Gminy Perzów:” w związku z koniecznością nowego przeprowadzenia postępowania spowodowaną upływem dotychczasowej umowy.

W wolnych głosach i wnioskach poruszono temat planowanego terminu powrotu dzieci do szkół, który został przesunięty do czasu zakończenia egzaminu ósmoklasistów. Ponadto rozmawiano o remontach dróg, wykaszaniu poboczy i oświetleniu ulicznym.

 

 

 

 

W czerwcu nie stracisz na emeryturze

Osoby, które chcą przejść na emeryturę w czerwcu, nie muszą obawiać się niekorzystnej waloryzacji składek, mającej wpływ na wysokość świadczenia. Zgodnie z założeniami Tarczy Antykryzysowej 3.0., Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyliczy emeryturę, o którą wystąpimy w czerwcu tego roku, w ten sam sposób, jak emeryturę majową.

W poprzednich latach, osoby urodzone w czerwcu, które chciały przejść, od razu po uzyskaniu wieku emerytalnego, na emeryturę, przeważnie  wstrzymywały się ze złożeniem wniosku o to świadczenie do lipca. Co prawda, składając wniosek w lipcu, nie miały wypłacanej emerytury za czerwiec, ale za to co miesiąc otrzymywały podwyższoną kwotę emerytury z uwagi na korzystny sposób waloryzacji składek.

Nie oznacza to jednak, że musimy złożyć wniosek już w czerwcu – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce -  Schemat obliczania emerytury jest tak skonstruowany, że im później przejdziemy na emeryturę, tym powinna być  ona wyższa. Im dłużej pracujemy, tym większą mamy podstawę obliczenia emerytury, a do tego skraca się średnie dalsze trwanie życia, przez które ta podstawa jest dzielona.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina również, że w związku z epidemią, wniosek o emeryturę można złożyć do 30 dni od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Należy, w dołączonym do wniosku oświadczeniu, wskazać chęć ustalenia prawa i wysokości świadczenia oraz jego wypłaty od wcześniejszego miesiąca, o ile na wskazany moment spełnione były ustawowe warunki do emerytury.

Przed złożeniem wniosku, osoby zainteresowane mogą skorzystać z kalkulatora emerytalnego na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, który wyliczy prognozowaną wysokość świadczenia. Mogą też udać się do ZUS, gdzie takich wyliczeń dokona doradca emerytalny.

Ewa Szymankiewicz

koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Od 25 maja obsługa beneficjentów w placówkach ARiMR w pełnym zakresie

Od najbliższego poniedziałku, 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne jest podwyższone sytuacja będzie monitorowana na bieżąco.

To kolejny etap otwierania 18 maja ARiMR wznowiła częściowo obsługę interesantów w swoich placówkach. Rolnicy mogą załatwić w biurach powiatowych sprawy paszportowe i zgłoszenia zwierzęce, a w oddziałach regionalnych formalności związane z wnioskami inwestycyjnymi czy dotyczące działań premiowych.

Od 25 maja jednostki terenowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą obsługiwały rolników w pełnym zakresie. – Otwieramy wszystkie biura powiatowe i oddziały regionalne, ale jednocześnie na bieżąco monitorujemy sytuację, szczególnie w województwie śląskim i tych powiatach, w których zagrożenie epidemiczne jest podwyższone. W zależności od rozwoju okoliczności będziemy podejmować dalsze decyzje. – powiedział Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Osobiste załatwianie spraw w ARiMR możliwe będzie z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. – Chcemy, aby obsługa klienta odbywała się z poszanowaniem bezpieczeństwa, zarówno rolników, jak i naszych pracowników. Każda jednostka będzie sprawdzana pod kątem bezpieczeństwa na bieżąco. – zapewnił Tomasz Nowakowski.

Na miejscu, w biurach powiatowych, beneficjenci będą mieli m. in. możliwość złożenia wniosku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe w formie elektronicznej (aplikacja eWniosekPlus) za pomocą udostępnianej przez biuro powiatowe sieci przy bieżącym wsparciu technicznym pracownika Agencji. Login i kod dostępu każdorazowo wysyłany jest SMS-em na numer telefonu wnioskodawcy podany w formularzu. Dlatego ważne jest, aby przychodząc do biura powiatowego, zabrać ze sobą telefon komórkowy.

Dostępne pozostają narzędzia pozwalające na złożenie wniosków przez internet oraz usytuowane przy placówkach terenowych Agencji wrzutnie na dokumenty.