Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w placówkach oświatowych na terenie Gminy Perzów wyglądało inaczej niż zwykle. Ze względu na sytuację epidemiczną funkcjonowanie szkół i przedszkoli opiera się będzie o szeregu wytycznych GIS i MZ i MEN. 

Nie było wspólnego, uroczystego apelu. Ze względu na szczególną sytuację zagrożenia epidemicznego uczniowie spotkali się z wychowawcami w swoich salach lekcyjnych. 

Nauczyciele przedstawili wychowankom podstawowe zasady funkcjonowania szkół w nowej sytuacji. Uczniowie otrzymali plany tygodniowe lekcji i podręczniki szkolne.

1 września 2020 roku naukę w Zespole Szkół w Perzowie w klasach I-VIII rozpoczęło 171 uczniów, w tym 24 pierwszoklasistów. W Zespole Szkół w Trębaczowie w klasach I-VIII jest 121 uczniów, w tym 17 pierwszoklasistów.

Do przedszkola w Perzowie uczęszcza 76 przedszkolaków w tym 16 sześciolatków, a do przedszkola w Trębaczowie 72 dzieci w tym 17 do tzw. „zerówki”. Natomiast w żłobku jest 24 wychowanków.

Wójt Gminy Perzów Danuta Froń podkreśla, że zrobiono wiele, aby w należycie bezpieczny sposób wszyscy mogli przebywać we wszystkich placówkach oświatowych. Jednak rola rodziców jest równie istotna, aby nie posyłać do szkół i przedszkoli dzieci, które mają objawy przeziębienia.

 

 

1 września wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Od 1 do 20 września 2020 r. ponownie rodzicom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy. O zasiłek można będzie się starać, m.in. w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego będą mogli skorzystać rodzicie, którzy sprawują osobistą opiekę nad dziećmi do 8 roku  życia.

Zasiłek przysługiwać będzie również w sytuacji, gdy placówki szkolno-wychowawcze, z powodu ich ograniczonego funkcjonowania, nie będą mogły zapewnić dziecku opieki, np. gdy lekcje odbywać się będą w trybie hybrydowym - część dzieci uczy się w szkole, a część w domu. O dodatkowy zasiłek opiekuńczy, będzie się można starać, także w przypadku, braku możliwości opieki przez nianię – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Na tych samych zasadach zasiłek przysługiwać będzie ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą, w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem należy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Mogą one to zrobić drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego. Świadczenie nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka, może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Zasiłku nie otrzymają również rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki, podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu.

Ewa Szymankiewicz

koordynato ds. komunikacji społecznej i edukacji

ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

DOŻYNKI GMINNE

W niedzielę, 23 sierpnia 2020 r. w Domasłowie odbyły się Dożynki Gminne, które w naszej gminie są wieloletnią tradycją, dzięki której możemy podziękować Panu Bogu za plony, a rolnikom za ich ciężką pracę. W tym roku w związku z pandemią koronawirusa uroczystości dożynkowe zostały ograniczone do Mszy Świętej dziękczynnej w intencji rolników i podziękowaniu za tegoroczne plony. Mszę Świętą odprawił ksiądz Arkadiusz Wieczorek w kościele pw. Św. Idziego w Domasłowie. Starostowie dożynek: pani Sylwia Zapolna i pan Błażej Cegła tradycyjnie wręczyli na ręce proboszcza chleb oraz złożyli wieniec dożynkowy jako symbole tegorocznych zbiorów.

W uroczystościach udział wzięli wójt Gminy Perzów Danuta Froń, Przewodniczący Rady Gminy Perzów Przemysław Łytka z radnymi, Sekretarz Gminy Weronika Urbańska, Sołtysi z terenu Gminy Perzów oraz liczne zgromadzeni rolnicy i mieszkańcy.