Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Perzów

GMINNY PROGRAM

OPIEKI NAD ZABYTKAMI

GMINY PERZÓW

NA LATA 2017 - 2020

 

Do pobrania : załącznik do uchwały

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Od 06.03.2017 do 31.03.2017 roku będzie trwał nabór do projektu Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości pt. „Przedsiębiorczość i kwalifikacje sposobem na kryzys zawodowy w południowej Wielkopolsce”, Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych WRPO.
W projekcie mogą wziąć udział osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:
•    są osobami powyżej 29 roku życia (od dnia 30 urodzin);
•    są osobami, które utraciły zatrudnienie z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub są pracownikami przewidzianymi do zwolnienia z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie rekrutacji uczestników w § 2 pkt 1 oraz należą do co najmniej jednej z poniższych grup:
   -  osoby z niepełnosprawnościami,
   -  osoby powyżej 50 roku życia,
   -  kobiety,
   -  osoby o niskich kwalifikacjach;
•    zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa wielkopolskiego w następujących powiatach: powiat kaliski, miasto Kalisz, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski;
•    deklarują rejestrację działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego
•    nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres jednego roku przed przystąpieniem do projektu;
•    w okresie ostatnich 3 lat nie otrzymały dotacji ze środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
DOTACJE DO MAX. WYSOKOŚCI 23 000 PLN DLA 45 OSÓB
Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty na stronie internetowej projektu www.euro.ctiw.pl/zawod

 

ulotka 1A