BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W TRĘBACZOWIE

   W Gminie Perzów rozpoczynają się prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, która potrwa do 2022 roku. W miejscowości Trębaczów wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna grawitacyjna i  ciśnieniowa z przyłączami do posesji. W ramach inwestycji jednoetapowej przewiduje się wykonanie 6,28 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 3.99 km kanalizacji tłocznej oraz 4 szt. przepompowni ścieków. Sieć kanalizacyjną zaprojektowano w ciągach dróg gminnych i powiatowych uwzględniając warunki techniczne. Sieć usytuowano w poboczach minimalizując uszkodzenia nawierzchni drogowych. Ścieki z m. Trębaczów kierowane będą do przepompowni głównej P1 skąd rurociągiem tłocznym transportowane  będą do istniejącej kanalizacji – studni w m. Domasłów i dalej do oczyszczalni ścieków w Perzowie.

Wykonawcą inwestycji, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, jest firma Przedsiębiorstwo Budowlane M. Wawrzyniak Maria Wawrzyniak z Ostrzeszowa. Koszt inwestycji to 3.976.370,57 złotych, która sfinansowana będzie częściowo z  pożyczki z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Czas realizacji inwestycji przewidziany jest do 30 listopada 2022 roku.

AS