"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

21 lipca br.  w siedzibie Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski w Baranowie Wójt Gminy Perzów Danuta Froń przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Perzów Edyty Kieruzal podpisały z Prezesem Grzegorzem Grzunką umowę o powierzenie grantu w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.
Kwota przyznanych Gminie Perzów środków finansowych wynosi 15 000 złotych.  Wkład własny grantobiorcy to 22 250,00 zł., a całość projektu to koszt w wysokości: 37 250,00 zł.
Przedmiotem umowy jest dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja placu zabaw w Perzowie” aby osiągnąć cel: „utworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej bazy rekreacyjnej służącej poprawie jakości życia mieszkańców Gminy Perzów poprzez modernizację placu zabaw w Perzowie”. W ramach zadania zostanie zakupiony i zamontowany nowy sprzęt zabawowy na istniejącym placu zabaw przy budynku Przedszkola w Perzowie zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym. Nowe urządzenia to m.in. huśtawka wahadłowa sześciostanowiskowa, huśtawka wagowa dwuosobowa, zestaw zabawowy dwuwieżowy ze ślizgiem wysokości 120 cm ze ścianką wspinaczkową, tuba przejściową, balkonikiem, drabinką łukową, zestaw zabawowy jednowieżowy ze ślizgiem z tworzywa poliestrowego. Realizację zadania przewiduję się na przełomie miesięcy wrzesień-październik br.