XVIII SESJA RADY GMINY PERZÓW

W dniu 14 lipca 2020 r. odbyła się XVIII Rady Gminy Perzów. Radni podjęli uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2020 rok, ustalając łączną kwotę dochodów budżetowych na 2020 rok w wysokości 24.877.600,12 zł oraz łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 wysokości 27.397.544,96 zł. Uchwalono również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2019-2039, będące odzwierciedleniem zmian w uchwale budżetowej oraz zmianami w przedsięwzięciach wieloletnich. W związku z obecnie panującą sytuacją pandemiczną, gmina nie rozpoczęła realizacji zadania dotyczącego budowy przedszkola w Trębaczowie w roku 2020 dostatecznie szybko i nie będzie miała możliwości wykonania zaplanowanych na ten rok etapów budowy zgodnie z pierwotnym harmonogramem zadania dlatego wydłużono realizację ww. zadania z dwóch do trzech lat, realizacja od roku 2020 do roku 2022.

Podczas sesji poruszono temat przebiegu linii Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dyskutowano również o fragmentach dróg na terenie gminy, które wymagają naprawy lub innej ingerencji.