MODERNIZACJA I REMONTY DRÓG NA TERENIE GMINY PERZÓW W 2020 ROKU.

            30 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Perzów Danuta Froń przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Perzów Edyty Kieruzal podpisała umowę na wykonanie cząstkowych remontów i napraw dróg na terenie całej  Gminy Perzów. Wykonawca zadania wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zadanie realizowało będzie Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe z Kępna, które przystąpiło do przetargu jako jedna z sześciu firm, składających ofertę w postępowaniu.

Zakres robót  obejmuje wykonanie modernizacji nawierzchni dróg utwardzonych poprzez wykonanie nakładki MMA w m. Zbyczyna, wykonanie remontu nawierzchni utwardzonych poprzez wbudowanie masy z otaczarki w miejscowościach Słupia pod Bralinem, Brzezie, Turkowy, Miechów Domasłów, Zbyczyna, Gęsia Górka oraz wykonanie remontu dróg utwardzonych i nieutwardzonych poprzez uzupełnienie dziur i nierówności mieszanką granitową w miejscowości Perzów oraz wykonanie poboczy z kruszyw w miejscowości Domasłów. Łączny koszt zadania zostanie pokryty w całości z budżetu Gminy Perzów i wyniesie 192.510,94 złote. Termin zakończenia prac zgodnie z umową przewiduje się na 30 września 2020 roku.