Wszyscy radni, obecni na XVII sesji, jednogłośnie udzielili Wójt Gminy Perzów wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Sesja absolutoryjna odbyła się 22 czerwca 2020 r.  w sali widowiskowej w Gminnym  Ośrodku Kultury. W obradach wzięło udział 14 radnych. Przewodniczący Przemysław Łytka otworzył sesję o godz. 15:00. Nikt z radnych ani Wójt  nie zgłosili zmian do porządku obrad sesji, więc jej przebieg odbył się zgodnie z planem. Najważniejszym tematem absolutoryjnej sesji było oczywiście podsumowanie ubiegłego roku budżetowego. Informacje o kondycji naszej gminy – jej finanse, działania inwestycyjne, zadania z zakresu ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, oświaty, kultury, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku oraz wielu innych zagadnień zawarte zostały w obszernym Raporcie o stanie gminy w 2019 roku.

Po debacie nad raportem  odbyło się  głosowanie nad uchwałą o udzieleniu wotum zaufania Wójtowi, które zostało udzielone jednomyślnie. Następnie zostało przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym. Planowane dochody na 2019 r. w kwocie 25266522,91 zł zostały wykonane w  wysokości 25282826,46 zł, tj. w 100,06%. Natomiast planowane wydatki na 2019 rok stanowiły ogólną kwotę 24495425,24 zł, a wykonano je w kwocie 23085964,85 zł, co stanowi 94,25%. Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 3605344,97, co stanowi 94,32% planu. Na koniec roku planowano deficyt w kwocie 771097,67 zł, jednak ostatecznie wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 2196861,61 zł.

Wykonanie budżetu za 2019 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Komisję Rewizyjną. W trakcie zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Gminy głosowania Rada Gminy Perzów jednogłośnie udzieliła Wójt Gminy – Danucie Froń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Wójt odbierając gratulacje  podziękowała radnym, sołtysom i swoim pracownikom za życzliwość i duży wkład pracy.

Po procedurze absolutoryjnej radni podjęli uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2020 rok, ustalając łączną kwotę dochodów budżetowych na 2020 rok w wysokości 24.847.141,32  zł oraz łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 wysokości 28.367.086,16  zł.