Notatka z XV Sesji Rady Gminy Perzów

W poniedziałek 27 kwietnia 2020 r., przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności w związku z zagrożeniem koronawirusem, obradowali Radni Rady Gminy Perzów. Zamiast w tradycyjnej sali posiedzeń, sesja odbyła się w dużo większej sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie, na której radni zostali rozlokowani tak aby zachować odpowiednie odległości. Dla każdego zostały przygotowane maseczki, rękawiczki, a przed wejściem można było zdezynfekować ręce.

Po przyjęciu sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Perzowie za 2019 rok oraz z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej radni podjęli 12 uchwał przewidzianych w porządku obrad. Ustalono sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli w skład której wchodzą: Przedszkole w Perzowie z oddziałami w Perzowie i w Turkowach oraz Przedszkole w Trębaczowie z oddziałami w Trębaczowie i Miechowie. Radni zdecydowali, że w czasie zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobka rodzicom i opiekunom prawnym przysługuje zwrot wniesionej opłaty za dni, w których żłobek nie świadczył usług.

Ponadto wprowadzono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 0,50 zł. od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Określono również nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za odpady, w którym do obliczenia opłaty uwzględniono wprowadzone częściowe zwolnienia.  Uchwała określa również tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rada Gminy wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości do zasobów mienia Gminy Perzów na powiększenie działki posiadanej przez gminę, na której będzie realizowana inwestycja pod nazwą ,,Budowa przedszkola w Trębaczowie”. Zdecydowano również o zaciągnięciu pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia pod Bralinem i Trębaczów.

 

Kolejnymi z podjętych uchwał są uchwały niosące pomoc dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie ponoszenia negatywnych konsekwencji wystąpienia COVID-19 z zastrzeżeniem, że nie posiadają zaległości w podatku od nieruchomości do końca marca br. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty oraz budynki, budowle lub ich części, w zakresie nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • w dniu 1 marca 2020 r. prowadzili działalność handlową, usługową lub wytwórczą;
  • w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przypada ustawowy termin płatności podatku odnotowali pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, polegającej na spadku obrotów gospodarczych - to jest spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym nie mniej niż o 30% (obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego). Innym wprowadzonym środkiem pomocy przedsiębiorcom jest przedłużenie do dnia 30 września 2020 r. terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 r. przy spełnianiu określonych warunków, m. in. spadek obrotów, o którym mowa wyżej w wysokości nie mniejszy niż 20 %.

Podjęto uchwałę o udzieleniu w drodze dotacji pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań w zakresie budowy i modernizacji dróg powiatowych w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi Miechów-Ludwiczyn oraz budowę chodnika w Domasłowie.

Rada Gminy dokonała również przesunięć w budżecie gminy ustalając łączną kwotę dochodów budżetowych na 2020 rok w wysokości 23979254,92 zł oraz łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 wys. 27499199,76 zł. Dostosowano również Wieloletnią Prognozę Finansową do wartości budżetu.