W Gminie Perzów powstanie Klub Seniora

Wójt Gminy Perzów podpisała umowę na „Przebudowę budynku gminnego w związku z utworzeniem Klubu Seniora”. Zakres prac obejmuje przebudowę obiektu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa instalacji  wodno-kanalizacyjnej, c.o. oraz elektrycznej. Jest to pierwszy etap przebudowy, którego celem jest utworzenie placówki Klubu Seniora w Domasłowie.

Zadanie będzie realizowało Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane EXDACH z Ostrowa Wielkopolskiego. Wykonawca wyłoniony został  po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Koszt inwestycji to 242.989,19 złotych, w tym 137300,00 zł dofinansowania z Programu Wieloletniego ,,Senior+”.  Termin zakończenia prac przewiduje się na 15 grudnia 2020 roku.

AS

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL W KOZIE WIELKIEJ

W Gminie Perzów została podpisana umowa na „Budowę drogi dojazdowej do pól w Kozie Wielkiej”. Droga na odcinku ok 1000 mb w kierunku od Kozy Wielkiej do stacji paliw w Słupi pod Bralinem wykonana zostanie z kruszywa granitowego.

Zadanie będzie realizowało Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe z Kępna, które złożyło najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca wyłoniony został  po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Koszt inwestycji to 182.358,82 zł, która częściowo pokryta będzie z budżetu województwa wielkopolskiego.

Zakres prac obejmuje: karczowanie pni i wycinkę samosiewów w rejonie prowadzenia robót, wymianę konstrukcji nawierzchni i podbudowy na odcinku 1000 mb, wykonanie podbudowy z kruszywa warstwa dolna 15 cm , warstwa górna 8 cm na odcinku 1000 mb, wykonanie zjazdów do dróg polnych, wykonanie poboczy gruntowych. Termin zakończenia prac przewiduje się na 30 październik 2020 roku.

AS

Remonty dróg gminnych na finiszu

Trwają remonty dróg gminnych, których wykonawcą jest Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. W sierpniu wykonana została modernizacja drogi gminnej Zbyczyna-Ligota na odcinku 670 mb poprzez nałożenie nowej nakładki asfaltowej na jednię. Ponadto remonty obejmują wykonanie remontu nawierzchni utwardzonych poprzez wbudowanie masy z otaczarki w miejscowościach Słupia pod Bralinem, Brzezie, Turkowy, Miechów Domasłów, Zbyczyna, Gęsia Górka oraz wykonanie remontu dróg utwardzonych i nieutwardzonych poprzez uzupełnienie dziur i nierówności mieszanką granitową w miejscowości Perzów oraz wykonanie poboczy z kruszyw w miejscowości Domasłów. Całość prac remontowych wyżej wymienionych dróg ma zakończyć się do końca września bieżącego roku. Wartość inwestycji wyniesie 192519,94 zł.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W TRĘBACZOWIE

   W Gminie Perzów rozpoczynają się prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, która potrwa do 2022 roku. W miejscowości Trębaczów wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna grawitacyjna i  ciśnieniowa z przyłączami do posesji. W ramach inwestycji jednoetapowej przewiduje się wykonanie 6,28 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 3.99 km kanalizacji tłocznej oraz 4 szt. przepompowni ścieków. Sieć kanalizacyjną zaprojektowano w ciągach dróg gminnych i powiatowych uwzględniając warunki techniczne. Sieć usytuowano w poboczach minimalizując uszkodzenia nawierzchni drogowych. Ścieki z m. Trębaczów kierowane będą do przepompowni głównej P1 skąd rurociągiem tłocznym transportowane  będą do istniejącej kanalizacji – studni w m. Domasłów i dalej do oczyszczalni ścieków w Perzowie.

Wykonawcą inwestycji, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, jest firma Przedsiębiorstwo Budowlane M. Wawrzyniak Maria Wawrzyniak z Ostrzeszowa. Koszt inwestycji to 3.976.370,57 złotych, która sfinansowana będzie częściowo z  pożyczki z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Czas realizacji inwestycji przewidziany jest do 30 listopada 2022 roku.

AS

III Ogólnopolskie Święto Wdzięczni Polskiej Wsi

Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Perzów uczestniczyły 13 września br.
w III Ogólnopolskim Święcie Wdzięczni Polskiej Wsi, które odbyło się na Pólku pod Bralinem. Inicjatorem wydarzenia organizowanego od 2018 r. jest premier Mateusz Morawiecki. Jest ono wyrazem wdzięczności dla polskiej wsi oraz rolników za ich ciężką pracę.

Uroczystości rozpoczęto mszą świętą, której przewodniczył Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki, będący Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.
W wydarzeniu oprócz premiera Mateusza Morawieckiego uczestniczyli m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg, Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk, wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska, a także włodarze gmin powiatu kępińskiego.

 Po uroczystej mszy korowód dożynkowy na czele z premierem, władzami kościelnymi, przedstawicielami rządu i samorządu przy akompaniamencie orkiestry dętej przeszedł spod sanktuarium pod scenę, na której swoje umiejętności zaprezentowali wielkopolscy artyści, a wszystkich przybyłych powitał premier Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Premier Mateusz Morawiecki podziękował w swoim przemówieniu rolnikom za ich ciężką pracę i przedsiębiorczość i zapewnił o wsparciu ze strony rządu.

Premier wręczył medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości Kołom Gospodyń Wiejskich za pielęgnowanie polskiej tradycji. Przekazał też promesy w ramach programu Sportowa Polska 2020. Natomiast Minister Jan Krzysztof Ardanowski odznaczył 41 osób medalem zasłużony dla rolnictwa (z Gminy Perzów Pan Józef Kranz), a minister Marlena Maląg wręczyła honorowe odznaki „Meritis pro Familia” (z Gminy Perzów Państwo Krystyna i Stanisław Poręba z rodziną oraz Państwo Anita i Grzegorz Kokot z rodziną).

Podczas uroczystości koła gospodyń zaprezentowały lokalną żywność i ludowe rękodzieło. Z terenu Gminy Perzów Panie z Kół Gospodyń znalazły się w wąskim gronie tych  kół, które mogły zaprezentować swój kulinarny kunszt w trakcie tego święta. Panie stanęły na wysokości zadania i przygotowały ślicznie przystrojone stoiska  z przepięknym rękodzielnictwem. Przygotowane ozdoby w obu stoiskach podziwiali uczestnicy wydarzenia oraz osobiście odwiedził je Premier RP. 

Dziękuję KGW, sołectwo z terenu Gminy i pracownikom za pomoc w realizacji tego zadania. Uważam, że Nasza prezentacja była bardzo piękna i podkreślała umiejętności Naszych mieszkanek i mieszkańców – Powiedziała Wójt Gminy Perzów Danuta Froń.