XII SESJA RADY GMINY PERZÓW

W dniu 30 grudnia 2019 r. odbyła się XII, ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Perzów. Posiedzenie było podyktowane potrzebą uporządkowania finansów gminy w kontekście mijającego roku. Radni podjęli uchwałę zmieniająca budżet na 2019 rok. W jej wyniku dochody gminy w 2019 roku zamknęły się kwotą 25266522,91 zł, zaś ostateczne wydatki ustalono na kwotę 24495425,24. Nadwyżka budżetu wysokości 771097,67 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.
Radni przyjęli również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2019-2039, będące odzwierciedleniem zmian w uchwale budżetowej. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat kolejnej umowy dzierżaw z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
Ostatnia sesja była również okazją do złożenia noworocznych życzeń.

str IMG 20191231 092928 str IMG 20191231 093129