X SESJA RADY GMINY PERZÓW

 

W poniedziałek, 18 listopada 2019 r. odbyła się X Sesja Rady Gminy Perzów. Po wysłuchaniu sprawozdań Wójta Gminy Perzów i Przewodniczącego Rady Gminy Perzów z działalności w okresie międzysesyjnym radni podjęli szereg uchwał przewidzianych w porządku obrad, w tym określających wysokość stawek podatkowych na 2020 rok.
Podjęto uchwałę w sprawie uchwalenie Rocznego programu współpracy Gminy Perzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Przyjęty program został poddany konsultacjom w terminie od 30.09.2019 r do 21.10.2019 r.  Dokument ten określa w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, a także obszary i priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy i na rzecz jej mieszkańców. Na realizację zadań publicznych objętych niniejszym Programem planuje się ogółem kwotę 77000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert.
Następnie radni pochylili się nad uchwałami podatkowymi. Ustalono średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego, którą obniżono w stosunku do ceny określonej w Komunikacie Prezesa GUS wynoszącej 58,46 zł do kwoty 56,00 zł za 1 decytonę.
Roczne stawki  podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Perzów w 2020 roku będą kształtowały się następująco: podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie wynosił 0,82 zł za 1 m² powierzchni, od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynących jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni, od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,25 zł od 1 m², a od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym tylko te rodzaje zabudowy – 3,15 zł od 1 m² powierzchni. Podatek od budynków mieszkalnych wyniesie 0,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, w przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 21,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, od nieruchomości związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej – 4,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, oraz od pozostałych nieruchomości – 5,82 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. Podatek od budowli będzie wynosił niezmiennie 2% ich wartości. Podatek od środków transportowych wzrośnie o 1,8% w stosunku do roku bieżącego.
Następnie podjęto uchwałę w skutek której możliwa będzie zapłata podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Perzów za pomocą kart płatniczych. Gmina Perzów przystąpiła bowiem do Programu Polska Bezgotówkowa, który daje możliwość bezpłatnego pozyskania  przez jednostki samorządu terytorialnego, terminali płatniczych. System płatności bezgotówkowych podatków i opłat lokalnych kartą płatniczą uzupełni istniejący sposób regulowania zobowiązań bezgotówkowo na podstawie polecenia przelewu. Przyjmowanie zapłaty z użyciem wyżej wymienionej formy przyczyni się do zwiększenia wygody petentów, sprawniejszej ich obsługi oraz usprawnienia pracy urzędu.
Ostatnią z podjętych uchwał była uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok. Ustalono łączną kwotę dochodów budżetowych na 2019 rok w wysokości 24412835,49 zł i łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 25462724,81 zł.

IMG 20191118 153651 str IMG 20191118 153613 str