PRZEBUDOWY I MODERNIZACJE DRÓG GMINNYCH W 2019 ROKU

Gmina Perzów realizuje kolejne inwestycje w ramach budowy i modernizacji dróg gminnych zaplanowanych w 2019 roku. Trwa przebudowa drogi gminnej w miejscowości Perzów dz. nr ew. 34, 433/4, 432, 433/6, 434,1, 164, 165/1. Zakres prac obejmuje rozebranie istniejącej nawierzchni drogi wraz z podbudową, rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdów z betonowych płyt chodnikowych oraz z betonowej kostki brukowej, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych drogi oraz nawierzchni bitumicznej, wykonanie obustronnego ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki brukowej szer. 30 cm., wykonanie nawierzchni z chodnika i zjazdów do posesji z betonowej kostki brukowej, wyminę istniejących wpustów kanalizacji deszczowej, wykonanie dodatkowych wpustów kanalizacji deszczowej oraz przykanalików z rur PEHD o średnicy Ø200mm i podłączenie ich do istniejących studni. Przewidywany termin zakończenia prac to 30.09.2019 r. a koszt tej inwestycji to 496.658,44 zł.
W sierpniu podpisana również została umowa z Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Perzów, Trębaczów i Koza Wielka. W ramach tej umowy łącznie zostanie wykonanych 957 mb dróg na kwotę 164.888,88 zł.
Zakończone zostały również prace związane z remontami dróg z nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych na terenie całej gminy Perzów poprzez wyregulowanie studni kanalizacyjnych, wpustów ulicznych, uzupełnienie dziur i nierówności mieszanką granitową, wykonanie poboczy z kruszyw oraz krawężnika oraz wykonanie utwardzenia mieszanką granitową, wykonanie nakładek itp. Koszt remontów i napraw dróg wyniósł  383.349,65 zł.
Koszty ww. inwestycji pokryte zostaną z budżetu Gminy Perzów. Na przebudowę drogi gminnej w Perzowie, Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych i oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu.