Dzień Edukacji Narodowej

14 października w Szkole Podstawowej w Trębaczowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przybyłych  gości, nauczycieli i uczniów powitał dyrektor szkoły –  Artur Tokarz, który złożył życzenia wszystkim pracownikom oraz podziękował nauczycielom za trud, serce i ogromny  wysiłek włożony w wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży.
Niezwykle uroczystym i podniosłym momentem było ślubowanie pierwszoklasistów w obecności Sztandaru Szkoły oraz pasowanie ich na pełnoprawnych członków społeczności uczniowskiej. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne, a tym samym wykazały, że zasługują na miano stuprocentowych uczniów. Było to duże przeżycie dla wszystkich obecnych, które zakończyło się wręczeniem pamiątkowych dyplomów, słodkich upominków i wspólnym zdjęciem.

P1000702 P1000654

IX Sesja Rady Gminy Perzów

 

30 września 2019 r. radni obradowali na IX sesji Rady Gminy Perzów. Po wysłuchaniu sprawozdań Wójta Gminy Perzów i Przewodniczącego Rady Gminy Perzów z działalności w okresie międzysesyjnym radni podjęli szereg uchwał przewidzianych w porządku obrad:

- uchwałę Nr IX/60/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Zbyczyna do programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi

2013-2020”.

- uchwałę Nr IX/61/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Perzowie.

- uchwałę Nr IX/62/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

- uchwałę Nr IX/63/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia zasad oraz wysokości diet przysługującym radnym Rady Gminy Perzów.

- uchwałę Nr IX/64/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2019 – 2039.

- uchwałę Nr IX/65/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.

- uchwałę Nr IX/66/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR V/42/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie programu utylizacji azbestu.

- uchwałę Nr IX/67/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie budowy stacji meteorologicznej w Trębaczowie w Gminie Perzów.

- uchwałę Nr IX/68/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zakupu karetki specjalistycznej.

- uchwałę Nr IX/69/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat kolejnej umowy dzierżaw z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

- uchwałę Nr IX/70/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia zasad i wysokości diet dla sołtysów wsi.

71583380 2503231059897291 4655171677536124928 n 

Spotkanie z przedszkolakami

Dzieci z Przedszkola w Turkowach po raz kolejny odwiedziły Seniorów z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie. Dzieci zaprezentowały piękną część artystyczna przy akompaniamencie dorosłych muzyków z zespołu Perzowianie.  Program artystyczny został starannie dobrany i przygotowany przez panią Annę Świątek, która jest jednocześnie autorka scenariusza i autorką tekstów. Dzieci zaprezentowały się w pięknych strojach. Zachwyciły seniorki swoimi artystycznymi popisami. Na zakończenie dzieci otrzymały gromkie brawa, słodkie niespodzianki i zaproszenie na kolejne spotkanie przy okazji Świat Bożegonarodzenia.

2 A 3 A

 przedszkole 1 A 4 A 

OSP z terenu gminy Perzów otrzymały dofinansowanie 5000+.

Strażacy – ochotnicy z gminy Perzów otrzymali dotacje w wysokości 5000,00 zł z budżetu państwa na zadania związane między innymi z krzewieniem sportu i kultury fizycznej, propagowaniem wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, popularyzację zasad udzielania pierwszej pomocy. Strażacy mieli możliwość wnioskować o dodatkowe środki na zadania inne niż tylko te związane z gaszeniem pożarów. Taka możliwość pojawiła się w tym roku po raz pierwszy dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 31 lipca 2019r. Wszystkie jednostki OSP, które wnioskowały o dotację i spełniły wymogi ustawy o ochronie przeciwpożarowej, otrzymały dofinansowanie na swoje zadania. W gminie Perzów dotację otrzymały OSP Perzów, Domasłów, Trębaczów, Miechów i Turkowy.

5000

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie zakończona.

 

Zakończyły się prace związane z termomodernizacją Zespołu Szkół w Perzowie. Zakres robót obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu oraz ocieplenie i naprawa dachu nad wejściem głównym. Wykonane zostały także nowe podjazdy i wejścia do budynku. Generalnym wykonawcą zadania była firma EXDACH z Ostrowa Wielkopolskiego. W najbliższym czasie zagospodarowane zostanie również obejście szkoły. Powstanie Otwarta Strefa Aktywności, na którą gmina Perzów otrzymała dofinansowanie z MSiT a także  ścieżka edukacyjno – przyrodnicza z elementami małej architektury dofinansowana z WFOŚiGW w Poznaniu.

termo 1 Termo 2