W Perzowie powstanie nowy plac zabaw.

 

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski zaprezentowało listy oceny operacji w ramach ogłoszonych naborów. Gmina Perzów aplikowała o środki zewnętrzne w ramach naboru nr 7/2017/G „ Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” i znalazła się bardzo wysoko na liście wniosków. W ramach naboru, w gminie Perzów zaplanowano realizacje zadania polegającego na modernizacji istniejącego placu zabaw przy przedszkolu w Perzowie. Zakupione zostaną nowe urządzenia zabawowe nie tylko atrakcyjne i nowoczesne, ale przede wszystkim bezpieczne dla użytkowników. Zadanie zrealizowane zostanie w 2020r.

str 1

Inwestycje w gminie Perzów - oficjalne otwarcie

W Perzowie odbyło się spotkanie dotyczące otwarcia czterech ważnych inwestycji jakie wykonane zostały na terenie gminy. Udział w nim wzięły władze samorządowe, zaproszona została europoseł Andżelika Możdżanowska a także radni gminy Perzów, dyrektorzy szkół i media.

Pierwszą i największą była termomodernizacja szkoły. Wykonano nową elewację, ocieplenie i wymianę dachu. W sumie całkowity koszt termomodernizacji wyniósł około 1 mln zł. Druga ważna inwestycja to znajdująca się nieopodal szkoły, w sąsiedztwie boiska sportowego droga gminna. Na budowę drogi o długości ok. 327mb gmina pozyskała środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 248 329,00 zł. Całkowite koszty budowy drogi to kwota 514 149,04 zł Zagospodarowany został również teren przy Zespole Szkół w Perzowie. Przy wejściu głównym do szkoły powstała ścieżka edukacyjno – przyrodnicza „ My się pszczół nie boimy i rośliny dla nich sadzimy”. W ramach realizacji tego zadania posadzonych zostało 134 sadzonek roślin miododajnych. Zakupiona została także infrastruktura edukacyjna: tablice, ławostoły, kosz do segregacji odpadów. Dofinansowanie na utworzenie ścieżki edukacyjnej gmina Perzów pozyskała z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 23 180,50 zł. Całkowity koszt inwestycji 51 111, 97 zł. Przy wejściu bocznym i z tyłu szkoły powstała Otwarta Strefa Aktywności - ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku wyposażone w 6 stanowisk siłowni zewnętrznej dla młodzieży i dorosłych oraz dodatkowe 2 stanowiska siłowni dla dzieci młodszych, sprawnościowy plac zabaw, strefę relaksu i gier. Na projekt OSA gmina pozyskała środki zewnętrzne z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 21 000,00 zł. Całkowite koszty inwestycji wyniosły 42 097,00zł.
Wójt gminy Perzów Danuta Froń Danuta Froń nie kryła zadowolenia z wykonania inwestycji. „Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym możemy w innych miejscowościach gminy zrealizować projekty, które są potrzebne. Pozyskanie środków na drogę ok. 250 000,00 zł powoduje, że następne drogi mogą być w gminie zrobione. Pozyskanie środków na OSE i ścieżkę ekologiczna też powoduje, że środki gminne mogą być przeznaczone na inne dodatkowe rzeczy dla dzieci, które tutaj chodzą do szkoły” – powiedziała Wójt.

 

str DSCN0265 str DSCN0268

str DSCN0273 str DSCN0276

str DSCN0280 str DSCN0285

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi - warsztaty

 

Kolejne sołectwa gminy Perzów: Trębaczów i Zbyczyna brały udział w warsztatach podejmujących opracowanie własnej strategii rozwoju. Dwudniowe warsztaty z przedstawicielami sołectw prowadzili moderatorzy powołani z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Spotkania obejmowały: analizę potencjału rozwojowego wsi, analizę zasobów, analizę SWOT, skonstruowanie programu krótkoterminowego i długoterminowego. Warsztaty poprzedzone zostały wizją terenowa w obu sołectwach. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi jest dla mieszkańców planem działania, wskazuje kierunki rozwoju i aktualne problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy. Strategia jest również ważnym, wysoko punktowanym dokumentem dla sołectw biorących udział w konkursach Wielkopolskiej Odnowy Wsi. W warsztatach zorganizowanych w GOK w Perzowie brali udział także mieszkańcy gminy Kobyla Góra.

DSCN0250

X SESJA RADY GMINY PERZÓW

 

W poniedziałek, 18 listopada 2019 r. odbyła się X Sesja Rady Gminy Perzów. Po wysłuchaniu sprawozdań Wójta Gminy Perzów i Przewodniczącego Rady Gminy Perzów z działalności w okresie międzysesyjnym radni podjęli szereg uchwał przewidzianych w porządku obrad, w tym określających wysokość stawek podatkowych na 2020 rok.
Podjęto uchwałę w sprawie uchwalenie Rocznego programu współpracy Gminy Perzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Przyjęty program został poddany konsultacjom w terminie od 30.09.2019 r do 21.10.2019 r.  Dokument ten określa w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, a także obszary i priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy i na rzecz jej mieszkańców. Na realizację zadań publicznych objętych niniejszym Programem planuje się ogółem kwotę 77000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert.
Następnie radni pochylili się nad uchwałami podatkowymi. Ustalono średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego, którą obniżono w stosunku do ceny określonej w Komunikacie Prezesa GUS wynoszącej 58,46 zł do kwoty 56,00 zł za 1 decytonę.
Roczne stawki  podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Perzów w 2020 roku będą kształtowały się następująco: podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie wynosił 0,82 zł za 1 m² powierzchni, od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynących jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni, od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,25 zł od 1 m², a od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym tylko te rodzaje zabudowy – 3,15 zł od 1 m² powierzchni. Podatek od budynków mieszkalnych wyniesie 0,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, w przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 21,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, od nieruchomości związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej – 4,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, oraz od pozostałych nieruchomości – 5,82 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. Podatek od budowli będzie wynosił niezmiennie 2% ich wartości. Podatek od środków transportowych wzrośnie o 1,8% w stosunku do roku bieżącego.
Następnie podjęto uchwałę w skutek której możliwa będzie zapłata podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Perzów za pomocą kart płatniczych. Gmina Perzów przystąpiła bowiem do Programu Polska Bezgotówkowa, który daje możliwość bezpłatnego pozyskania  przez jednostki samorządu terytorialnego, terminali płatniczych. System płatności bezgotówkowych podatków i opłat lokalnych kartą płatniczą uzupełni istniejący sposób regulowania zobowiązań bezgotówkowo na podstawie polecenia przelewu. Przyjmowanie zapłaty z użyciem wyżej wymienionej formy przyczyni się do zwiększenia wygody petentów, sprawniejszej ich obsługi oraz usprawnienia pracy urzędu.
Ostatnią z podjętych uchwał była uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok. Ustalono łączną kwotę dochodów budżetowych na 2019 rok w wysokości 24412835,49 zł i łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 25462724,81 zł.

IMG 20191118 153651 str IMG 20191118 153613 str